FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser er gældende mellem parterne ved ethvert køb af produkter, kurser,

tjenesteydelser mv. hos ANCIENT ACADEMY

GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

 

ANCIENT ACADEMY ApS

CVR Nr. 36892307

Tlf: +45 60171815

info@Ancient Academy.com

www.ancient-academy.com

www.ancient-multimedia.com

www.ancient-advisory.com

 

 

Kunden er den person eller juridiske person, i hvis navn bestillingen afgives.

 

BESTILLING OG LEVERING

 

Kunden kan bestille via telefon, mail eller www.ancient-academy.com

Kunden kan kun foretage køb, såfremt denne er fyldt 18 år eller har en værges accept for købet.

 

Efter korrekt bestilling modtager kunden en e-mail som bekræftelse på den endelige aftale

(ordrebekræftelse).

 

Såfremt der er tale om levering af online kursus er den meddelte adgang personligt for kunden og må ikke

overdrages til andre personer uden ANCIENT ACADEMY skriftlige accept.

Yderligere information om kundens bestilling vil fremgå af ordrebekræftelsen, herunder levering.

PRISER

ANCIENT ACADEMY tager forbehold for prisændringer.

Oplyste priser er enten momsfritaget eller inkl. moms, afhængigt af kursets karakter.

BETALING

Betaling sker online via ANCIENT ACADEMY betalingssystem med Dankort eller kreditkort eller ved

bankoverførsel jf. fremsendt faktura.

Alternativt kan betaling ske inden for de oplyste betalingsfrister ved brug af betalings-ID, som oplyses ved

tilmelding.

 

Der pålægges ikke betalingsgebyrer. Ved forsinket betaling er Ancient Academy berettigede til at afbryde

leverancen, og kræve renter og gebyrer, iht. Renteloven.

 

FORTRYDELSESRET

Erhvervsdrivende indrømmes ikke fortrydelsesret.

Såfremt kunden er forbruger, har denne 14 dages fortrydelsesret, hvorfor nedenstående er gældende i

forbrugerforhold.

Kunden afholder selv udgiften for fragten ved evt. returnering af fysiske vare.

 

Vi vil tilbageføre din betaling til samme kort som er betalt med uden beregning. Hvis kunden ønsker at

tilbageføre pengene til en anden konto end betalingskontoen, påregnes et håndteringsgebyr på 30 kr.

 

Behandlingstiden på tilbageførsel til anden konto kan tage op til 14 dage fra varen modtages hos Ancient

Academy.

 

Kunden skal for at udøve sin fortrydelsesret afgive en utvetydig erklæring til info@Ancient-Academy.com

på dennes mail, efterfulgt af evt. fysisk returnering til vores adresse.

 

Uanset ovenstående har kunden, af hensyn til ANCIENT ACADEMY planlægning af kurset, ingen

fortrydelsesret, såfremt kundens bestilling af live kurser foretages senere end 14 dage før den oplyste dato

for kursets afvikling.

 

Uanset ovenstående ophører Kundens fortrydelsesret, i det øjeblik Kunden påbegynder sin benyttelse af

det leverede produkt/tjenesteydelse, fx ved fremmøde på kursus eller arrangement. ANCIENT ACADEMY

gør særskilt opmærksom på, at Kundens ”påbegyndelse af benyttelse” af onlineprodukter sker ved

materialets elektroniske fremsendelse til kunden eller ved indtastning af password el. lign., såfremt dette er

nødvendigt for, at kunden kan udnytte produktet.

 

Ved annullering senere end 14 dage før kursusstart skal kursusafgiften stadig indbetales, og allerede

indbetalte kursusgebyrer vil ikke blive tilbagebetalt.

 

Manglende deltagelse/fremmøde eller anvendelse af fremsendt password giver ikke ret til refusion af

indbetalt kursusafgift.

 

UDBYDERENS MANGLENDE LEVERING.

 

Såfremt kurser eller anden leverance, uanset årsagen hertil, aflyses er deltageren berettiget til at få

refunderet det fulde indbetalte kursusgebyr.

 

Såfremt aflysningen skyldes forhold som ikke kan lastes ANCIENT ACADEMY kan der opkræves et gebyr til

dækning af evt. omkostninger ved aflysningen.

 

ANCIENT ACADEMY er ikke ansvarlig for øvrige omkostninger, afholdt af Kunden – herunder forgæves

udgifter, som kunden måtte have haft til transport, mistet arbejdsfortjeneste o.l.

REKLAMATIONER

 

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse i forbindelse med aftaler om levering af tjenesteydelser.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det

samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Derfor skal enhver reklamation over produkter eller tjenesteydelser ske skriftligt via hjemmesiden.

Såfremt der ikke er tale om en tjenesteydelse finder købelovens reklamationsregler anvendelse.

KLAGEADGANG, LOVVALG OG VÆRNETING

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til ANCIENT ACADEMY.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan forbrugere sende en klage til:

 

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

via naevneneshus.dk, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Evt. klage behandles efter dansk ret og med værneting på Ancient Academys hjemsted.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, herunder skriftligt og/eller elektronisk materiale,

tilhører Ancient Academy og/eller de enkelte undervisere.

 

Kunden erhverver en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til den leverede ydelse.

 

Såfremt ydelsen omfatter ophavsretligt beskyttet materiale, er kunden ikke berettiget til at foretage

kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer udover, hvad der må anses

som nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf.

 

Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer i nævnte leverancer

til personlig brug i overensstemmelse med Ophavsretslovens bestemmelser herom.

 

Brugsretten er personlig og uoverdragelig for Kunden.

PERSONOPLYSNINGER

Behandling af personoplysninger:

ANCIENT ACADEMYS behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Kunden kan

kontakte ANCIENT ACADEMY, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden,

eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

 

Markedsføring:

Kunden accepterer ved sin tilmelding til et kursus, arrangement, bestilling af en varer eller lignende, at

oplysninger om Kundens navn/adresse/e-mail m.v. benyttes af ANCIENT ACADEMY til at opfylde Kundens

bestilling og til at informere Kunden, hvis uforudsete problemer med levering af en onlineydelse skulle

opstå.

For at du kan indgå aftale med os på ANCIENT ACADEMY, har vi brug for følgende oplysninger:

 

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Persondatapolitik

Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos ANCIENT ACADEMY og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne

slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.

Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig

beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til

at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er

nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os på info@ancient-

academy.com hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit

udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

De ansatte hos ANCIENT ACADEMY har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige er ANCIENT ACADEMY.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til ANCIENT ACADEMY videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og

vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos ANCIENT ACADEMY har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har

også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter

Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ANCIENT ACADEMY.

 

COOKIES

På websitet anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, forbedre din

oplevelse, og dermed gøre besøget så nemt for dig som muligt.

Derudover bruger websitet cookies til statistik og markedsføring.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer – hvordan afhænger af din browser.

LOGSSTATISTIK

Vi bruger en logstatistik på ANCIENT ACADEMY hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information,

som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet

det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere ANCIENT ACADEMY.

 

 

ABONNEMENTSBETINGELSER

Kriterier for abonnementstræk

Når et træk via et betalingskort skal gennemføres, skal kortoplysningerne stemme overens med Nets’

kortdatabase. Det anvendte betalingskort skal være aktivt. Det skal være muligt at gennemføre en

transaktion på abonnementsbeløbet. Det anvendte betalingskort til abonnementstræk skal kunne lave

transaktioner via Internettet.

Kvittering

Kvitteringer, der indeholder bekræftelse, informationer, ændringer eller opsigelse om dit abonnement

leveres via email. Kvitteringer sendes til den e-mail adresse, som du ved oprettelse af abonnementet har

angivet.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Du er som kunde og kortindehaver ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil en eventuel opsigelsesdato. Du kan opsige

abonnementet til udløbet af en måned, medmindre andet er aftalt eller opgivet ved indmeldelse.

Opdatering af kortnummer

Du kan opdatere dit kortnummer, hvis du har brug for at forny eller slette oplysninger. Det kan være

relevant, hvis du eksempelvis skifter kort. Du opdaterer dine kortdata ved henvendelse til Infolink Kurser.

Du er som kunde selv ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

Ophør/Opsigelse af abonnement

Du kan opsige abonnementet til udløbet af en måned, medmindre andet er aftalt eller opgivet ved

indmeldelse.

Vil du opsige abonnementet, skal dette ske ved personlig eller skriftlig henvendelse til ANCIENT ACADEMY.

Opstår der tvivl om, hvorvidt medlemskabet er opsagt, skal du som medlem kunne dokumentere

opsigelsen. Derfor anbefaler vi, at opsigelsen sker skriftligt.

Kundevilkår

Du skal som kunde aktivt acceptere kundevilkår og prisen.

Vilkår og priser

Vilkår og priser for et medlemskab, som du køber på internettet, er oplyst ud for det pågældende

medlemskab.

Alle medlemskaber bliver betalt gennem PayPal, som opkræver en gang om måneden, og som forekommer

løbende. Det vil sige, at det kun er første trækning, som du betaler på internettet.

Et medlemskab har en binding, som er angivet. Bindingen betyder, at du ikke kan opsige dit abonnement

udenom vores betingelser, når du først har gjort brug af abonnementet.

Forudbetaling/oplysning om forudbetalte ydelser:

Ved forudbetaling af abonnement bliver du opkrævet for antal måneder angivet i ordrebekræftelsen.

Leveringsbetingelser

Vi betragter medlemskabet som leveret, når oprettelse og betaling er afsluttet.

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, kan du kontakte os.

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i

henhold til abonnementsaftalen.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest

8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

info@ancient-academy.com

www.ancient-academy.com

www.ancient-advisory.com

www.ancient-multimedia.com